sales@jansenzaden.nl

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JANSEN ZADEN B.V, NEDERLAND
Opgesteld door Jansen Zaden B.V. d.d. 1 december 2012 te Aalten. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn, op 10 januari 2013. Hiermede komen alle voorgaande verkoop- en leveringsvoorwaarden te vervallen.

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Jansen Zaden B.V. , hierna te noemen verkoper, en een koper voor zover van één of meer van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk afgewezen.   

2. Op alle overeenkomsten met en/of aanbiedingen tot verkoop gericht tot buiten het land van de verkoper gevestigde kopers, voor zover hieronder daarvan niet wordt afgeweken, zijn de

Artikel 2 Offertes en prijzen
1. De door de verkoper gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Een vrijblijvende offerte kan worden herroepen tot 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
2. De verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen periodiek te wijzigen. Elke nieuwe prijsnotering stelt de voorafgaande buiten werking ten opzichte van na die nieuwe prijsnotering geplaatste orders.

Artikel 3 Oogst- en bewerkingsvoorbehoud
1. Leveringen geschieden onder het gebruikelijke oogst- en bewerkingsvoorbehoud. Wanneer de verkoper een beroep doet op het oogst- of bewerkingsvoorbehoud, is de verkoper niet verplicht tot levering, maar zal hij, indien mogelijk, naar rato van de bestelde hoeveelheid of vergelijkbare alternatieven trachten te leveren.
2. De koper heeft geen recht op schadevergoeding, indien door de verkoper een beroep op dit voorbehoud wordt gedaan.

Artikel 4 Bestelling en levering
1. Als in een order de bestelde hoeveelheid afwijkt van de door de verkoper gehanteerde standaardhoeveelheid of een veelvoud daarvan, dan is de verkoper vrij de naast hogere hoeveelheid te leveren.
2. De verkoper zal zich bij de uitvoering van de leveringsplicht steeds naar vermogen inzetten.
3. Onder behoorlijke nakoming van de leveringsplicht door verkoper wordt tevens verstaan de levering met een geringe afwijking in maat, verpakking, getal of gewicht.
4. Het is verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
5. De op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms zullen op de overeenkomst van toepassing zijn.
6. Levering geschiedt af fabriek (EXW) van de verkoper.
7. De verkoper verplicht zich tot aflevering binnen een redelijke termijn, in overeenstemming met het zaaiseizoen of plantseizoen nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen.
8. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog de overeenkomst na te komen. Voor bestellingen met een waarde van minder dan EUR 35,- behoudt de verkoper zich het recht voor deze te weigeren of EUR 4,- in rekening te brengen. Tevens behoudt de verkoper zich het recht voor om een minimale ordergrootte per item van EUR 10,- in rekening te brengen.

Artikel 5 Opschorting
1. Indien de afnemer in gebreke is met de juiste en/of tijdige nakoming van één of meer van zijn verplichtingen - zijn de verplichtingen van verkoper automatisch en onmiddellijk opgeschort totdat de afnemer hetgeen hij opeisbaar is verschuldigd volledig heeft voldaan (betaling van eventuele buitengerechtelijke kosten daaronder begrepen). - kan verkoper van de afnemer volledige betaling en/of afdoende zekerheid verlangen, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie af te geven door een te goeder naam en faam bekend staande Nederlandse bankinstelling, ter zake van de nakoming door de afnemer.
2. Verkoper is gerechtigd alvorens na te komen volledige betaling en/of een afdoende zekerheid voor de nakoming door de afnemer te verlangen, indien aannemelijk is dat de afnemer zijn verplichtingen niet juist en/of niet tijdig zal (kunnen) nakomen.                                            

Artikel 6 Gebruik van merken en tekens
Het is de koper niet toegestaan gebruik te maken van merken en tekens die door de verkoper worden gebruikt ter onderscheiding van zijn producten van die van andere rechtspersonen/ondernemingen, dan wel gebruik te maken van niet duidelijk onderscheidbare merken en tekens. Uitzondering hierop is de verhandeling van producten in oorspronkelijke verpakking van de verkoper met de door hem aangebrachte merken en tekens.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. De door de verkoper geleverde zaken blijven het eigendom van verkoper, totdat de koper de koopsom heeft betaald. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die de verkoper tegen de koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de koper in één van zijn verplichtingen jegens de verkoper.
2. Door verkoper afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. In geval van doorverkoop is de koper verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen.
3. Het is de koper niet toegestaan de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

Artikel 8 Betaling
1. Betaling dient door de verkoper ontvangen te zijn binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd.
2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zullen de betalingsverplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn en is de verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van verkoper om schadevergoeding te vorderen.
3. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, wordt bij niet-tijdige betaling van een termijn het gehele restantbedrag terstond opeisbaar zonder ingebrekestelling. Het in de laatste zin van artikel 8 lid 1 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.                                                         

Artikel 9 Incassokosten
Als de koper in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte alsmede de gerechtelijke kosten voor rekening van de koper.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een gebrek in de geleverde prestaties, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van de verkoper en/of haar werknemers.
2. De koper is verplicht de schade, ten aanzien van de prestaties waarover hij een klacht bij de verkoper indient, zo veel mogelijk te beperken.
3. Indien de verkoper op basis van één of meerdere voorwaarden aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de prestaties; de verkoper is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade.

Artikel 11 Gebruik en garantie
1. Verkoper garandeert dat de geleverde prestaties naar haar beste vermogen zullen voldoen aan de hierbij behorende productspecificaties. De productspecificaties gelden echter niet als garantie. In het geval het geleverde niet voldoet aan de productspecificaties zal de afnemer hierover geïnformeerd worden. Verkoper staat er voorts niet voor in dat de geleverde prestaties voldoen aan het doel dat de koper hieraan geeft.
2. Indien door verkoper een kiemkracht is aangegeven, is deze uitsluitend gebaseerd op reproduceerbare laboratoriumtesten. Geen directe relatie kan worden verondersteld tussen de aangegeven kiemkracht en de opkomst van het zaad bij de koper. Deze aangegeven kiemkracht geeft enkel de kiemkracht aan ten tijde van de uitvoering van de test en voor de omstandigheden waaronder de test is uitgevoerd. Opkomst is onder meer afhankelijk van de locatie, teeltmaatregelen of de klimaatomstandigheden bij de koper.
3. Elke eventuele garantie van de zijde van de verkoper vervalt, indien de koper de zaken bewerkt, dan wel laat bewerken, herverpakt, dan wel laat herverpakken of onjuist gebruikt.

Artikel 12 Gebreken; klachttermijnen
1. Het aanbod zal een zichttermijn van ten minste zeven werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument.
2. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: - of de juiste zaken zijn geleverd; - of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen; - of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of indien deze ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
3. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 5 werkdagen na aflevering schriftelijk onder vermelding van partij-, afleverbon en/of factuurgegevens aan de verkoper te melden.
4. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk onder vermelding van partij-, afleverbon en/of factuurgegevens te melden aan verkoper.
5. Klachten moeten zodanig zijn beschreven dat de verkoper of een derde deze kan verifiëren. Hiertoe dient de koper tevens een registratie bij te houden ten aanzien van het gebruik van de zaken en, in geval van doorverkoop van de zaken, van zijn kopers. Indien de koper geen melding maakt binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.
6. In geval van een blijvend geschil tussen partijen over de kiemkracht, de rasechtheid, de raszuiverheid en de technische zuiverheid kan op verzoek van één der partijen een (her)keuring plaatsvinden door de Naktuinbouw, gevestigd in Roelofarendsveen, Nederland, op kosten van ongelijk. De herkeuringstoets wordt uitgevoerd op basis van een erkend monster. De uitslag van deze (her)keuring bindt beide partijen, onverminderd het recht van partijen geschillen over de gevolgen van deze uitslag voor te leggen aan de in artikel 16 genoemde instanties.

Artikel 13 Informatievoorziening
1. Door verkoper gegeven informatie in welke vorm dan ook kent een vrijblijvend karakter. Beschrijvingen, aanbevelingen en illustraties in brochures en folders zijn zo nauwkeurig mogelijk afgestemd op ervaringen in proeven en praktijk. De verkoper aanvaardt echter in geen enkel geval op grond van zulke informatie aansprakelijkheid voor afwijkende resultaten in het geteelde product. De koper dient zelf te beoordelen of de zaken geschikt zijn om voor de beoogde teelten en/of onder de lokale omstandigheden te worden gebruikt.
2. Bij de door verkoper gegeven informatie wordt onder ‘immuun’ verstaan: het ras is onvatbaar voor een bepaalde ziekte (onvatbaar is een absoluut begrip); onder ‘resistent’ wordt verstaan: het vermogen van de plant om de ontwikkeling van een bepaalde ziekte of bepaalde vormen van deze ziekte tegen te gaan of te bemoeilijken; onder ‘tolerant’ wordt verstaan: het vermogen van de plant om een bepaalde ziekte of een schadelijke milieufactor te verdragen, met geringe nadelige effecten op de groei en de productie; onder ‘vatbaar’ wordt verstaan: het onvermogen van de plant om de groei of ontwikkeling van een bepaalde ziekte of schadelijke milieufactor te hinderen of tegen te gaan.

Artikel 14 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen, indien en voor zover de omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, mede zijn
begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van verkoper, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van verkoper, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de verkoper afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
2. De verkoper zal de koper zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien hij door overmacht niet of niet tijdig kan leveren.
3. Indien de overmacht langer dan 21 dagen duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Verkoper is in dit geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

Artikel 15 Conversie
Indien een bepaling uit deze Verkoop- en leveringsvoorwaarden nietig is, treedt voor deze bepaling automatisch (van rechtswege) in de plaats een geldige bepaling die zo veel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het nietige beding. Partijen zijn gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden. In dat geval behouden de overige bepalingen in deze Verkoop en Leveringsvoorwaarden zo veel mogelijk onverminderd hun geldigheid.

Artikel 16 Geschillenbeslechting
1. Tenzij partijen in onderling overleg arbitrage zijn overeengekomen, zal elk geschil worden beslecht door de in eerste aanleg bevoegde burgerlijke rechter ter plaatse van de verkoper, tenzij de toepasselijke regels van het in artikel 17 gekozen recht dwingendrechtelijk een andere rechter bevoegd verklaren.
2. In geval van een geschil zullen partijen echter in eerste instantie in onderling overleg, of anders middels mediation, tot een oplossing trachten te komen, alvorens partijen dit geschil aan een arbitragecommissie dan wel aan de burgerlijke rechter voorleggen. 3. Verkoper blijft te allen tijde bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 17 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is het Nederlands recht van toepassing.
2. Indien verkoper en koper niet in hetzelfde land zijn gevestigd, is bovendien van toepassing de ‘United Nations Convention on the International Sales of Goods’ (het Weens Koopverdrag), voor zover dit niet afwijkt van deze voorwaarden en voor zover het niet in strijd is met het dwingend recht van het land van de verkoper.


Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der Firma Jansen Zaden B.V, Niederlande. 1 December 2012, abgefasst in Aalten, wie am 10. Januar 2013 bei der Handelskammer in Apeldoorn hinterlegt. Alle früheren Fassungen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

§ 1 Geltungsbereich dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen
1. Diese Bedingungen sind auf jedes Angebot und jede Vereinbarung zwischen Jansen Zaden B.V., im Nachfolgenden „Verkäufer“ genannt, anzuwenden, sofern nicht eine oder mehrere dieser Bedingungen schriftlich ausgenommen werden. Die Anwendbarkeit der allgemeinen Geschäftsbedingungen des Käufers ist ausdrücklich ausgeschlossen.
2. Alle Vereinbarungen mit und/oder Verkaufsangebote für Verkäufe, die mit Kunden vereinbart werden, die nicht im Herkunftsland des Verkäufers ansässig sind, unterliegen,
sofern hierin nicht abweichend geregelt, den Richtlinien der Internationalen Saatgutföderation für den Handel mit Saatgut für Anbauzwecke (International Seed Trade Federation and Usages for the Trade in Seeds for Sowing Purposes).

§ 2 Angebote und Preise
1. Die vom Verkäufer abgegebenen Angebote sind freibleibend. Ein freibleibendes Angebot kann innerhalb von 5 Werktagen nach Empfang des Angebots widerrufen werden. Die im Angebot genannten Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer.
2. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, seine Preise saisonal anzupassen. Jede Vorlage eines neuen Preisangebots setzt die vorangegangenen Angebote zugunsten der neu angebotenen Preise außer Kraft.

§ 3 Vorbehalt der Lieferung je nach Verfügbarkeit aufgrund der Anbau- und Erntebedingungen
1. Die Lieferungen erfolgen unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der Ware im
Rahmen der Anbau- und Erntebedingungen. Für den Fall, dass der Verkäufer sein
Recht auf Vorbehalt bezüglich der Lieferung je nach Verfügbarkeit im Rahmen der
Anbau- und Erntebedingungen geltend macht, ist er nicht zur Lieferung verpflichtet,
wird jedoch nach Möglichkeit versuchen, in der bestellten Menge bzw. in ähnlichen
Ersatzmengen zu liefern.
2. Der Käufer hat keinen Anspruch auf Schadensersatz, falls sich der Verkäufer auf
dieses Recht auf Lieferung unter Vorbehalt der Verfügbarkeit der Ware beruft.

§ 4 Bestellung und Lieferung
1. Weicht bei einer Bestellung die bestellte Menge von der vom Verkäufer angebotenen
Standardbestellmenge ab, sei es auch um ein Vielfaches davon, dann steht es dem Verkäufer frei, die nächsthöhere Verpackungseinheit zu liefern.
2. Der Verkäufer wird sich stets nach Kräften bemühen, seine Lieferpflichten einzuhalten.
3. Unter ordnungsgemäßer Einhaltung der Lieferpflichten durch den Verkäufer versteht sich auch die Lieferung mit geringfügigen Abweichungen hinsichtlich Größen, Verpackung,
Mengen bzw. Gewicht.
4. Es wird dem Verkäufer zugestanden, die verkaufte Ware in Teilmengen zu liefern. Dies gilt nicht, falls die Teillieferung keinen eigenständigen Warenwert hat. Wird die Ware in Teillieferungen versendet, so ist der Verkäufer befugt, jede Teillieferung gesondert in Rechnung zu stellen.
5. Die zum Zeitpunkt des Abschlusses der Geschäftsvereinbarung geltenden Incoterms ® [siehe http://www.icc-deutschland.de/icc-regeln-und-richtlinien/icc-incotermsR/incotermsklausel-exw-ex-works.html] sind auf das Preisangebot anzuwenden.
6. Die Lieferung erfolgt ab Produktionsstätte des Verkäufers ex works.
7. Der Verkäufer verpflichtet sich zur Lieferung innerhalb einer angemessenen Frist im
Rahmen der aktuellen Aussaat- bzw. Pflanzzeiten, die den Zeitraum unmittelbar im
Anschluss an das Zustandekommen des Kaufvertrags betreffen.
8. Ein vereinbarter Liefertermin ist kein endgültiger Liefertermin. Bei nicht fristgerechter
Lieferung muss der Käufer daher dem Verkäufer den Verzug schriftlich anzeigen und ihm eine angemessene Frist einräumen, um der Vereinbarung nachträglich nachzukommen. Bei Bestellungen unter einem Warenwert von € 35.- behält sich der Verkäufer das Recht vor, diese abzulehnen oder € 4.- Mindermengenzuschlag in Rechnung zu stellen. Ferner behält sich der Verkäufer das Recht vor, einen Mindestbestellwert von € 10.- pro Bestellung zu fordern.

§5 Aussetzung der Verpflichtungen
1. Falls der Abnehmer mit der korrekten und/oder fristgerechten Einhaltung einer oder mehrerer seiner Zahlungspflichten in Verzug ist,
- werden die Pflichten des Verkäufers automatisch und unmittelbar ausgesetzt, bis der Abnehmer den geschuldeten Betrag vollständig beglichen hat - Bezahlung etwaiger außergerichtlicher Kosten mit einbegriffen.
- kann der Verkäufer vom Abnehmer die vollständige Bezahlung und/oder eine entsprechende, den Rechnungsbetrag abdeckende Sicherheit verlangen, beispielsweise in Form der Übernahme einer Bankbürgschaft hinsichtlich einer Kostenübernahme in Vertretung für den Abnehmer, und zwar durch eine in gutem Ruf stehende niederländische Bank.
2. Der Verkäufer ist berechtigt, die vollständige Bezahlung und/oder einen entsprechenden, den Rechnungsbetrag abdeckenden Sicherheitsnachweis dafür zu fordern, dass der Abnehmer seiner Zahlungspflicht nachkommen wird, falls davon auszugehen ist, dass der Abnehmer seinen Verpflichtungen nicht korrekt und/oder fristgerecht nachkommen kann/wird.

§ 6 Schutz der Warenrechte und Markenzeichen
Es ist dem Käufer nicht gestattet, die Warenrechte und Markenzeichen, die vom Verkäufer zur Unterscheidung seiner Produkte von den Produkten anderer Rechtspersonen/Unternehmen benutzt werden, zu verwenden, auch nicht solche Warenrechte und Markenzeichen, die sich von diesen nicht deutlich unterscheiden. Ausgenommen hiervon ist der Handel mit Produkten in der Originalverpackung des Verkäufers mit den von diesem selbst aufgebrachten Warenrechten und Markenzeichen.

§ 7 Eigentumsvorbehalt
1. Die vom Verkäufer gelieferte Ware bleibt so lange Eigentum des Verkäufers, bis der Käufer die Verkaufssumme vollständig bezahlt hat. Ferner gilt der Eigentumsvorbehalt für die Forderungen, die der Verkäufer beim Käufer geltend machen kann, weil dieser mit einer seiner Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Verkäufer im Verzug ist.
2. Vom Verkäufer gelieferte Waren, die gemäß Punkt 1 unter Eigentumsvorbehalt fallen,
dürfen nur im Rahmen eines normalen Betriebsablaufs weiterverkauft oder verwendet werden. Im Falle eines Weiterverkaufs ist der Verkäufer verpflichtet, seinen Abnehmern gegenüber einen Eigentumsvorbehalt zu melden.
3. Der Verkäufer hat nicht das Recht, Ware zu verpfänden oder irgendein anderes Recht daran zu binden.

§ 8 Bezahlung
1. Zahlungseingang muss beim Verkäufer innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung erfolgen. Ist diese Frist verstrichen, so ist der Käufer in Verzug. Dem Käufer stehen ab dem Moment, da der fällige Betrag in Verzug ist, Verzugszinsen in Höhe von 1% pro Monat zu.
2. Im Falle einer Liquidation, eines Konkurses oder eines Vergleichs, die die Bezahlung durch den Käufer betreffen, sind die Zahlungsverpflichtungen des Käufers unmittelbar einforderbar. Zudem ist der Verkäufer befugt, von der weiteren Ausführung der Vereinbarungen abzurücken und die Auflösung des Vertrages vorzunehmen, ungeachtet des Rechts des Verkäufers auf Schadensersatzforderungen.
3. Für den Fall, dass Ratenzahlungen vereinbart wurden, wird bei nicht fristgerechter Bezahlung einer Rate der gesamte Restbetrag sofort zur Zahlung fällig, und zwar ohne Inverzugsetzung. In diesem Fall kommt auch die Regelung bezüglich der Möglichkeit der Forderung von Verzugszinsen in Höhe von 1% gemäß dem letzten Satz in § 8, Abs. 1 zur Anwendung.

§ 9 Inkassokosten
Ist der Käufer in Verzug oder ist er einer oder mehreren seiner Verpflichtungen nicht nachgekommen, gehen alle Kosten, die anfallen, um diese Rechte einzufordern oder zu erfüllen, zu Lasten des Käufers – und zwar einschließlich aller außergerichtlichen Kosten sowie Gerichtskosten.

§ 10 Haftung
1. Der Verkäufer haftet nicht für Schäden infolge eines Mangels bei den gelieferten Waren bzw. bei den erbrachten Leistungen, es sei denn, es handelt sich um böse Absicht oder grobes Verschulden von Seiten des Verkäufers und/oder seiner Mitarbeiter.
2.Der Käufer ist verpflichtet, den Schaden in Bezug auf die Leistungen, die er beim Verkäufer beanstandet, so weit wie möglich zu begrenzen.
3.Haftet der Verkäufer auf der Grundlage einer oder mehrerer Vertragsbedingungen, so beschränkt sich diese Haftung auf den Warenwert der Güter. Der Verkäufer haftet in keinem Fall für jegliche Formen von Folgeschäden.

§ 11 Nutzung und Garantie
1. Der Verkäufer garantiert, dass die gelieferten Waren bzw. die erbrachten Leistungen die entsprechenden Produktbeschreibungen nach bestem Bemühen erfüllen. Die Produktbeschreibungen sind jedoch von jeglicher Gewähr ausgeschlossen. Entspricht die gelieferte Ware den Produktbeschreibungen nicht vollständig, so soll der Abnehmer hierüber informiert werden. Der Verkäufer haftet nicht dafür, dass die gelieferten Waren bzw. die erbrachten
Leistungen dem Verwendungszweck entsprechen, den der Käufer damit verfolgt.
2. Wurden vom Verkäufer Angaben zur Keimfähigkeit gemacht, so beruhen diese ausschließlich auf reproduzierbaren Labortests. Es kann kein direkter Bezug zwischen der angegebenen Keimfähigkeit und der Keimung der Saat beim Käufer hergestellt werden. Diese Angaben hinsichtlich der Keimfähigkeit bezeichnen allein die Keimfähigkeit zum Zeitpunkt der Ausführung des Tests, und zwar unter den Umständen, unter welchen der Test ausgeführt wurde. Der Keimerfolg unterliegt unter anderem den Gegebenheiten vor Ort, den Anbaubedingungen und den klimatischen Bedingungen, die beim Käufer herrschen.
3. Jede eventuelle Garantie von Seiten des Verkäufers erlischt, sobald der Käufer die Waren benutzt oder nutzen lässt, neu verpackt, neu verpacken lässt oder aber unfachmännisch behandelt.

§ 12 Mängel/Reklamationsfristen
Der Käufer muss die gekaufte Ware zum Zeitpunkt der Lieferung – zumindest jedoch so schnell wie möglich – prüfen. Hierzu muss sich der Käufer vergewissern, ob die Lieferung den Vereinbarungen entspricht, und Folgendes zu prüfen:
- ob die richtigen Waren geliefert wurden;
- ob die gelieferten Waren in Bezug auf die Menge mit den Vereinbarungen übereinstimmen
- ob die gelieferten Waren den vereinbarten Qualitätsansprüchen oder – falls solche nicht festgelegt wurden – den Qualitätsansprüchen entsprechen, die einer normalen Verwendung und/oder Handelszwecken entsprechen.
2. Werden sichtbare Mängel oder Schäden festgestellt, muss der Käufer diese dem Verkäufer innerhalb von 5 Werktagen nach Lieferung schriftlich unter Nennung von Partie- und Lieferscheinnummer und/oder der Rechnungsdaten melden.
3. Verdeckte Mängel muss der Käufer dem Verkäufer innerhalb von 5 Werktagen nach deren Entdeckung schriftlich unter Nennung von Partie- - und Lieferscheinnummer und/oder der Rechnungsdaten anzeigen.
4. Reklamationen müssen so beschrieben sein, dass der Verkäufer oder ein Dritter diese nachvollziehen kann. Hierzu muss der Käufer zugleich für die Waren einen Nutzungsnachweis erbringen. Im Falle des Weiterverkaufs der Waren muss er einen Nutzungsnachweis durch seine Käufer vorlegen. Erfolgt die Reklamation von Seiten des Käufers nicht innerhalb der genannten Fristen, so wird diese nicht bearbeitet, und es erlöschen alle seine Rechte.
5. Lässt sich zwischen Parteien ein Streit über die Keimkraft, die Sortenechtheit, die Sortenreinheit und die technische Reinheit nicht beilegen, so kann auf Ersuchen einer der involvierten Parteien eine (Nach-) Kontrolle durch das Unternehmen “Naktuinbouw” mit Sitz in Roelofarendsveen/ Niederlande auf Kosten der unterliegenden Partei durchgeführt werden. Die Kontrolltests werden auf Basis einer anerkannten Probe durchgeführt. Das Ergebnis dieser (Nach-) Kontrolle bindet beide Parteien, unbeschadet des Rechts der Parteien, den in § 16 genannten Instanzen einen Streitfall über die Folgen dieses Ergebnisses vorzulegen

§13 Informationspflicht
1. Vom Verkäufer in welcher Form auch immer zur Verfügung gestellte Informationen sind unverbindlich. Beschreibungen, Empfehlungen und Illustrationen in Broschüren, Katalogen und Foldern sind so exakt eng wie möglich auf Erfahrungen in Tests und Praxis abgestimmt. Der Verkäufer unterliegt aufgrund derartiger Informationen keinesfalls der Haftung für abweichende Ergebnisse beim angebauten Produkt. Der Käufer muss selbst beurteilen, ob sich die Waren für den beabsichtigten Anbau und/oder die Bedingungen vor Ort eignen.
2. Bei den vom Verkäufer gelieferten Informationen versteht man unter “immun”: Die Sorte ist für eine bestimmte Krankheit nicht anfällig (“anfällig” ist ein absolut zu verstehender Begriff). Unter “resistent” versteht man die Fähigkeit der Pflanze, der Entwicklung einer bestimmten Krankheit oder bestimmten Formen dieser Krankheit entgegenzuwirken oder diese zu hemmen. Unter “tolerant” versteht man die Fähigkeit der Pflanze, eine bestimmte Krankheit oder einen schädlichen Milieufaktor zu vertragen, jedoch mit geringen nachteiligen Auswirkungen auf das Wachstum und die Produktion. Unter “empfindlich” versteht man die Unfähigkeit einer Pflanze, das Ausbreiten oder die Entwicklung einer bestimmten Krankheit bzw. einen schädlichen Milieufaktor zu verhindern oder diesem entgegenzuwirken.

§ 14 Einwirken höherer Gewalt
1. Unter “höherer Gewalt” versteht man Umstände, die die Erfüllung von Verbindlichkeiten verhindern und dem Verkäufer nicht anzulasten sind. Hierunter seien folgende Umstände inbegriffen, falls und sofern diese Umstände die Erfüllung unmöglich machen oder unbegründet erschweren: Streiks in Fremdunternehmen, die nicht dem Verkäufer gehören, wilde Streiks oder politische Streiks im Betrieb des Verkäufers, allgemeiner Mangel an den notwendigen Rohstoffen sowie an anderen Waren oder Diesntleistungen, die erforderlich sind, um die Vereinbarungen zu erfüllen. Weiterhin fallen nicht vorhersehbare Verzögerungen bei Zulieferern oder Dritten, von welchen der Verkäufer abhängig ist, sowie allgemeine Transportprobleme ebenfalls hierunter.
2. Der Verkäufer muss den Käufer möglichst unverzüglich in Kenntnis setzen, falls er aufgrund höherer Gewalt nicht oder nicht fristgerecht liefern kann.
3. Dauert dieser Einfluss höherer Gewalt länger als 21 Tage an, so sind beide Parteien des Vertrags berechtigt, den Vertrag aufzulösen. In diesem Fall ist der Verkäufer zu keinerlei Schadensersatzleistungen verpflichtet.

§ 15 Salvatorische Klausel
Für den Fall, dass eine Regelung in diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen nichtig ist, tritt für diese Regelung automatisch – von Rechts wegen – eine gültige Bestimmung ein, die den Geltungsbereich der betroffenen nichtigen Regelung so weit wie möglich abdeckt. Die Parteien sind angehalten, falls erforderlich, über den Text dieser neuen Bestimmung miteinander in Kontakt zu treten und ausführlich Rücksprache zu halten. In diesem Fall behalten die übrigen Bestimmungen in diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen soweit möglich unvermindert ihre Gültigkeit.

§ 16 Streitschlichtung
1. Ist es zwischen den Parteien trotz gemeinsamer Aussprache nicht zu einer Schlichtung
gekommen, so soll der Gerichtsstand bei jeglichem Streit das in erster Instanz für den Wohnsitz des Verkäufers zuständige Zivilgericht sein, es sei denn, die entsprechenden Bestimmungen des in § 17 festgesetzten Rechts würden rechtsverbindlich zwingend ein anderes Gericht für zuständig erklären.
2. Im Falle eines Streites sind die die Parteien angehalten, entweder zuerst in gegenseitiger Rücksprache oder auch mittels Mediation zu einer Lösung zu kommen, bevor sie diesen Streit an eine Schiedskommission weitergeben oder einem Zivilgericht vorlegen.
3. Der Verkäufer bleibt zu allen Zeiten befugt, den Käufer vor das gemäß Gesetz oder entsprechend dem anwendbaren internationalen Vertrag befugte Gericht zu berufen.

§ 17 Anwendbares Recht
1. Auf jede Vereinbarung zwischen Verkäufer und Käufer ist das niederländische Recht
anzuwenden.
2. Sind Verkäufer und Käufer nicht in ein und demselben Land ansässig, so ist darüber hinaus die Konvention der Vereinten Nationen zur Regelung des Internationalen Verkaufs von Waren („United Nations Convention on the International Sales of Goods“, der Wiener Kaufvertrag) anzuwenden, sofern diese nicht von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweicht und sofern sie nicht mit dem verbindlichen Recht des Herkunftslandes des Verkäufers in Widerspruch steht.