Korenbloem 'White Ball' - 53331
€ 1,25 € 1,25 1.25 EUR
Korenbloem 'Mauve Ball' - 53332
€ 1,25 € 1,25 1.25 EUR
Korenbloem 'Black Ball' - 53330
€ 1,25 € 1,25 1.25 EUR
Korenbloem 'Polka Dot mix' - 53335
€ 1,25 € 1,25 1.25 EUR
Korenbloem 'Ball mix' - 53334
€ 1,25 € 1,25 1.25 EUR
Korenbloem 'Jubilee Gem' - 53340
€ 1,25 € 1,25 1.25 EUR